Information från lantmäteriet för föreningens medlemmar:

Publicerat i STT 19/2 -2020

KUNGÖRELSE- DELGIVNING

Kallelse till lantmäterisammantrade i ärende O18531, gällande ansökan om bildande av ledningsrätt för befintliga fiberledningar i Roasjö, Svenljunga kommun. Sökande till förrättningen Roasjö Fiberförening.

Sökes för delgivning: Samtliga fastighetsägare, rättighetshavare, delägare i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter i det aktuella fiberledningsområdet.

För delgivning sökes även okända rättighetshavare och andra som kan beröras av anläggningen. Fullständig kallelse och kartor i ärendet finns på Lantmäteriets kontor i Ulricehamn. Kontakta ansvarig förrättningslantmätare.

Personligt brev med kallelse har skickats till kända sakägare (berörda).
Lantmäterisammanträde för att behandla bildandet av ledningsrätten hålls i ärendet den 11 mars 2020, kl. 17:00 i Roasjö Bygdegård, 512 92 Svenljunga. På sammanträdet behandlas bl.a. frågan om ledningsrättens läge och omfattning.

Du har ingen skyldighet att närvara på sammanträdet, personligen eller via ombud. Ärendet kan komma att avgöras på sammanträdet även om du inte närvarar.

Ytterligare information lämnas av ansvarig lantmätare Josefine Gotting på tel. 0321-174 29 eller josefine.gotting@lm.se.

Vill du ha fiberanslutning till din fastighet?

Länsstyrelsen har öppnat möjligheten till att söka bidrag för nya fiberanslutningar.

Nu inventerar vi intresset och behovet av nya uppkopplingar. 

Om fler i området är intresserade av att ansluta sig, ökar möjligheten till att få lägre kostnad per anslutning. 

Anmäl ert intresse med namn och fastighetens adress senast 

31 December 2019 via mail till: info@roasjofiber.se

Föreningen Roasjö fiber har varit aktiv sedan 2011 och var först ut med fiber i Svenljunga.
Den första anslutningen kopplades in 2012 och den sista året där på.

Saknar du utskick från Roasjö fiberförening? Skicka ett mail till oss och meddela din
e-postadress på utskick@roasjofiber.se.