Kallelse till extra stämma
i Roasjö Fiberförening ek. förening

Torsdagen den 24 maj kl. 18:00
i Roasjö Bygdegård.

Kom i god tid, alla skall prickas av i röstlängd.

På grund av ändringar i stadgarna kommer vi som beslutats att hålla en extra stämma. Kallade och röstberättigade är alla medlemmar.
Dagordning bifogas med kallelsen.

Alla är hjärtligt välkomna!

Föreningens styrelse


Dagordning extra stämma 2018-05-24

1. Val av ordförande vid stämman

2. Val av sekreterare för stämman

3. Godkännande av röstlängden.

4. Val av två justeringspersoner.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6. Fastställande av dagordningen.

7. Uppdatering av föreningens stadgar enligt följande:

§11 Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 12 ledamöter, med lägst 0 och högst 5 suppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år. Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman på två (2) år. Förutom ordföranden konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöten.

Stämman föreslog och beslutade enligt detta med ändring av sista meningen till ”Styrelsesuppleanter ska bli kallade och har rätt att närvara vid styrelsemöten.”

§15 Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma.

§16 Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie …..

§18 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker via e-post till samtliga medlemmar, om medlemmen har samtyckt till detta förfarande. Samtycke anses vara avgivet om medlemmen inte skriftligen har motsatt sig detta. Kallelse ska ske tidigast sex veckor före föreningsstämma och senast två veckor före föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämma ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom epost. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med epost. I den mån enskild medlem inte kan nås via epost kan ordinarie postgång användas.

Stämman föreslog och beslutade enligt detta med ändring av sista meningen till ” I den mån enskild medlem inte kan nås via epost skall ordinarie postgång användas. ”

8. Justering av styrelsen.

9. Mötet avslutas.

Nu har den nya Telia-utrustningen kommit

Ni är välkomna att kontakta oss för att skriva på det nya avtalet, och hämta ut den nya telia-utrustningen! Kontakta områdesansvarg för att gå vidare:

Redslared- Kjell Johansson 0708-972399

Roasjö – Arne Häger 0703-180180

Ringestena – Lena Spjuth 0730-787573

Har du köpt eller planerar att sälja en fastighet ansluten till vårt fibernät? Gå till Medlemsinformation för mer info!

Föreningen Roasjö fiber har varit aktiv sedan 2011 och var först ut med fiber i Svenljunga.
Den första anslutningen kopplades in 2012 och den sista året där på.

Saknar du utskick från Roasjö fiberförening? Skicka ett mail till oss och meddela din
e-postadress på utskick@roasjofiber.se.