*|MC:SUBJECT|*

Kallelse till årsstämmor för år 2019 och 2020 i
Roasjö Fiberförening ek. förening


Tisdagen den 19 Oktober kl. 19:00 i
Roasjö Bygdegård


Kom i god tid, alla skall prickas av i röstlängd.

Kallade och röstberättigade är alla medlemmar.
Se nedan för dagordning.
Alla är hjärtligt välkomna!

Föreningens styrelse

www.roasjöfiber.se


 

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande.

 2. Val av ordförande för mötet.

 3. Val av sekreterare för mötet.

 4. Val av 2 justerare och rösträknare

 5. Godkännande av röstlängd.

 6. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

 7. Godkännande av dagordningen.

 8. Styrelsens årsredovisning 2019.
  A. Verksamhetsberättelse.
  B. Ekonomisk berättelse.
  C. Revisionsberättelse 2019.

 9. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för år 2019.

 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

 11. Styrelsens årsredovisning 2020.
  A. Verksamhetsberättelse.
  B. Ekonomisk berättelse.
  C. Revisionsberättelse 2020.

 12. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen för år 2020.

 13. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 14. Budget/Prognos för 2021.
 15. Fastställande av medlemsavgift 2021.

 16. Val av 5 ledamöter till styrelse 2 år.

 17. Val av ordförande 1 år.

 18. Val av 2 styrelsesuppleanter på 1 år.

 19. Val av 2 revisorer.

 20. Val av 1 revisors suppleant.

 21. Val av valberedning minst 2 personer, varav en ska vara sammankallande.

 22. Information från styrelsen.

 23. Övriga frågor.

 24. Mötet avslutas.

 

 

Föreningen Roasjö fiber har varit aktiv sedan 2011 och var först ut med fiber i Svenljunga.
Den första anslutningen kopplades in 2012 och den sista året där på.

Saknar du utskick från Roasjö fiberförening? Skicka ett mail till oss och meddela din
e-postadress på utskick@roasjofiber.se.